Algemene spelvoorwaarden winactie De Ogen Show

Definities

Britte Kastelein

In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Aanbieder: Specsavers International BV, Huizermaatweg 320, 1276 LJ te Huizen, bekend onder handelsregisternummer 02334162.
 • Organisator: Sanoma Media Netherlands BV, Capellalaan 65, 2312 JL te Hoofddorp, bekend onder handelsregisternummer 33133064.
 • Algemene Spelvoorwaarden: de onderhavige algemene spelvoorwaarden.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een Spel deelneemt.
 • Gegevens: de persoonsgegevens van Deelnemer die Aanbieder en Organisator in het kader van het Spel van Deelnemer verkrijgen.
 • Spel: het tijdens de actieperiode op libelle.tv aangeboden kansspel: de online quiz genaamd De Ogen Show, aangeboden en georganiseerd conform de meest recente versie van de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Winnaar: De winnaar van het Spel.

Algemeen

 • Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op het Spel dat wordt aangeboden door Aanbieder en wordt georganiseerd door Organisator.
 • Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 • Aanbieder en/of Organisator heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) de Algemene Spelvoorwaarden gedurende het Spel te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden het Spel te staken of te wijzigen, zonder dat Aanbieder of Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens Deelnemer.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Voor vragen, klachten en suggesties inzake dit Spel kan Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Aanbieder of via email aan marketing@specsavers.com of via de in artikel 1 genoemde contactgegevens. Deelnemer dient hierbij altijd de naam van de actie te vermelden.

Deelname

 • Door deelname aan het Spel gaat Deelnemer akkoord met deze Algemene Spelvoorwaarden.
 • De actieperiode loopt van 18 oktober tot en met 31 december 2018
 • Aan de deelname van het Spel zijn geen kosten verbonden.
 • Een Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn en een vaste woon-of verblijfplaats in Nederland te hebben.
 • Een Deelnemer en de Winnaar dienen de volledige en juiste Gegevens die ten behoeve van de deelname aan het Spel en de uitreiking van de prijs worden gevraagd, te verstrekken.
 • Uitgesloten van deelname aan dit Spel zijn medewerkers van Aanbieder en haar winkels, medewerkers van GroupM, werknemers van Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Organisator samenwerkt met betrekking tot het Spel.

Prijzen

 • De prijs wordt uitgekeerd aan één Deelnemer die via willekeurige trekking wordt gekozen uit de totale groep van Deelnemers aan het Spel: de verschillende afleveringen van de online quiz genaamd De Ogen Show. Er wordt 1 prijs uitgekeerd onder deze Deelnemers. De prijs behelst een reischeque ter waarde van EUR 1.500 inclusief BTW. De reischeque kan uitsluitend worden verzilverd via UniGlobe Travel, Stadionweg 11, 1812 AZ te Alkmaar. Alleen Deelnemers die gedurende de actieperiode hun volledige en correcte gegevens invoeren, dingen mee naar de prijs.
 • De geldigheidsduur van de gewonnen prijs is 1 jaar na de datum van uitkering aan de Winnaar.
 • De Aanbieder zal de Winnaar per mail contacteren om deze te informeren dat hij/zij een prijs gewonnen heeft.
 • Wanneer de Aanbieder na 4 weken geen reactie van de Winnaar heeft vernomen, komt de prijs te vervallen.
 • Aanbieder streeft ernaar gewonnen prijzen binnen 1 maand na afloop van de hierboven genoemde actie-periode uit te reiken.
 • Een prijs is op naam gesteld, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld, cadeaubonnen of andere goederen of diensten.
 • Bij weigering van een prijs, of niet aanvaarden van (eventueel nader) aan een prijs verbonden voorwaarden, zal een prijs niet uitgekeerd worden.
 • Een gewonnen prijs is ‘as is’.
 • Op verzoek van Aanbieder dient een Winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

Privacy

 • Organisator en Aanbieder gaan zorgvuldig om met de Gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens en hun privacy beleid. Het volledige en actuele privacy beleid van Organisator en privacy beleid van Aanbieder kunnen op elk moment online geraadpleegd.
 • Organisator en Aanbieder behouden zich ieder het recht voor om, met inachtneming van wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in hun privacy beleid.
 • De Gegevens kunnen worden gebruikt:
 • door Organisator en Aanbieder voor het aanbieden van dit Spel en het uitvoering geven aan de deelname aan het Spel (kansspelovereenkomst), zoals het contact opnemen met de Deelnemers en de Winnaar en het verstrekken van de Gegevens van de Winnaar aan UniGlobe Travel;
 • door Organisator:
 • om Deelnemer wanneer hij/zij daarvoor toestemming heeft gegeven, te informeren over interessante acties en aanbiedingen van Sanoma Media Netherlands B.V. en over zorgvuldig geselecteerde producten en diensten van Aanbieder, waarbij deze uit naam van Organisator worden gestuurd;
 • specifieke producten en diensten van Organisator aan te bieden op basis van de verzamelde Gegevens; en
 • marktonderzoek te verrichten en de dienstverlening van Organisator te verbeteren.

Indien een Deelnemer tegen bovengenoemd gebruik een bezwaar heeft, of indien een Deelnemer zijn account of de betreffende Gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een Deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan privacy.nl@sanoma.com of NL.marketing@specsavers.com of aan de onder artikel 1 genoemde contactgegevens, onder vermelding van ‘bezwaar/inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens of Account’.

Aansprakelijkheid

 • Behoudens opzet of grove schuld zijdens Aanbieder en/of Organisator, zijn Aanbieder en Organisator niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door (het aanbieden van) deze actie als gevolg van (onder meer):
 1. eventuele typ-, druk of zetfouten;
 2. technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het Spel;
 3. het wijzigen of beëindigen van het Spel;
 4. de aanwijzing van een Winnaar;
 5. tekortkoming(en) van derden waaronder post-of verzendingsbedrijven; en
 6. enig (verborgen) gebrek aan een prijs.
 • Aanbieder en Organisator verlenen geen garantie op een prijs.

Overige bepalingen

 • Indien bij Organisator en/of Aanbieder het vermoeden bestaat dat sprake is van (identiteits)fraude, bedrog of onrechtmatige deelname, of indien, naar het oordeel van Organisator en/of Aanbieder, schade wordt berokkend aan het Spel of de reputatie van Aanbieder, is Aanbieder te allen tijde gerechtigd om (een deel van) het Spel te beëindigen of Deelnemer van deelname uit te sluiten zonder gehouden te zijn tot enige vorm van restitutie of compensatie.
 • Organisator en/of Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze actie en/of deze actievoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te beëindigen of te wijzigen.
 • Deelnemer dient zich te houden aan de actievoorwaarden. Als Deelnemer in strijd handelt met de actievoorwaarden of andere wettelijke bepalingen, houden Aanbieder en Organisator zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan het Spel.
 • Organisator en/of Aanbieder handelen conform de meest recente versie van de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • In alle gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, zal de directie van de Organisator (in samenspraak met Aanbieder) een besluit nemen. Over deze beslissing kan niet worden gediscussieerd.
 • Op deze Algemene Spelvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Uitsluitend de rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Spelvoorwaarden mochten ontstaan, tenzij Deelnemer binnen een termijn van 6 weken nadat de Aanbieder c.q. Organisator zich schriftelijk jegens Deelnemer op deze forumkeuze heeft beroepen, heeft aangegeven om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Laatst gewijzigd in Huizen, 11 oktober 2018

Meer over

Op alle verhalen van Libelle rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven. Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@libelle.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden