Exclusieve artikelen en onbeperkt puzzelen voor € 2,99 per maand

Zoek binnen:

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Libelle.nl is een onderdeel van Sanoma Media (hierna aangeduid als: ‘Sanoma’) te Hoofddorp. Deelname aan en inschrijving bij Libelle.nl, en gebruik van de site Libelle.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Libelle.nl en/of worden aangeboden door Libelle.nl.

Huisregels forum
Sanoma biedt op Libelle.nl een forum aan. Libelle.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Libelle.nl een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Het forum wordt beheerd door de moderators en de redactie van Libelle.nl, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te borgen.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Registratie
Om je te registreren op Libelle.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van Libelle.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Mocht de beheerder bij toeval tegen een inactief mailadres lopen, dan zal deze gebruikersnaam (tijdelijk) geblokkeerd worden. Om de gebruikersnaam weer te activeren kan er gemaild worden naar forum@libelle.nl

Plichten gebruikers
De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Wat is niet toegestaan op Libelle.nl?
– Beledigen en provoceren van medebezoekers en beheerders.
– Discriminatie en racisme.- Reclame maken, spammen (hierop volgt onmiddellijk een permanente ban, zonder waarschuwing),
– Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
– Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
– Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal
– Onnodig quoten (zoals het quoten van de volledige openingspost).
– Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een discussie.
– Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het EIGEN e-mailadres is voor eigen verantwoording.
– Het plaatsen van een url in het motto. Een url mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.
– Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).
– Het plaatsen van spoilers is alleen toegestaan wanneer dit duidelijk in de titel van het topic is vermeld.
– Het noemen van medewerkers van Sanoma bij naam of een afgeleide daarvan. Bij overtreding van deze regel volgt een permanentte blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
– Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
– Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijngebruik. Ga hiervoor naar je huisarts of specialist.
– ‘Hengelen’ naar romantische contacten; het Libelle Forum is geen dating-site.
– Het aankondigen van zelfmoord, want dit levert veel onrust op onder andere gebruikers van het forum. Speel je met zelfmoordgedachten? Schakel dan direct professionele hulp in/neem contact op met je huisarts. Hetzelfde geldt voor het aankondigen van zelfverminking en voor het uiten van serieuze bedreigingen naar mede-forummers.
– Het niet opvolgen van aanwijzingen van de moderators (bijvoorbeeld om on-topic te blijven).
– Berichten en topics over beleid zijn niet toegestaan. Het forumbeleid, waar iedere gebruiker bij aanmelding mee akkoord is gegaan, is door Sanoma vastgesteld en geen onderwerp van discussie. Daarom hoort dit niet op het forum thuis.

Welke oproepen zijn niet toegestaan?
– Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
– Oproepen met een (verkapte) reclame uiting
– Oproepen waarin een website gepromoot wordt
– Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels)
– Oproepen van andere media (TV / bladen / etc.)
– Alle zaken die neigen naar illegaliteit (zoals medicijnhandel, afvalmiddelen)

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?
– De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
– Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
– De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:

Eerste ban: 24 uur
Tweede ban: 48 uur
Derde ban: permanent

Overtreed je een forumregel, dan ontvang je een ban. Overtreed je vervolgens weer een forumregel, dan ontvang je opnieuw een ban. Bij een derde overtreding volgt een permanente ban. De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Uitzonderingen
– Bij dubbelnicken: de tweede (alternatieve) nick wordt zonder waarschuwing vooraf permanent geblokkeerd. Voor de hoofdnick geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van dubbelnicken tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.
– Bij spammers: wordt een account enkel en alleen gebruikt om te spammen (het posten van promotionele reacties / topics) dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden.
– Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de redactie) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld. Dit geldt ook voor het aankondigen van zelfmoord.

Wanneer je geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per email bezwaar maken bij de online redactie: redactie@libelle.nl. Het standpunt van de online redactie is bindend.

Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de moderators via de knop MELDEN die zullen dan passende actie ondernemen. Je kunt daarnaast de moderators ook bereiken via forum@libelle.nl

Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Libelle.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Libelle.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Libelle.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Libelle.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Libelle.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website Libelle.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan Libelle.nl. Libelle.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Libelle.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Libelle.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Libelle.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Sanoma Media Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Libelle.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Libelle.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Libelle.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Libelle.nl verkregen is. Libelle.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Libelle.nl verkregen informatie. De informatie op Libelle.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid
Het privacy & cookiebeleid van Sanoma Media en Libelle.nl vindt u hier

Copyright
Libelle.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van Libelle.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Libelle.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Sanoma Media(ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Libelle.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Sanoma Media dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Libelle.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.
2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Libelle.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Libelle.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Libelle.nl terzake van vorderingen van derden.
4. Libelle.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Libelle.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Libelle.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Libelle.nl

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Libelle.nl en het logo van Libelle.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Sanoma Media.
2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Libelle.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Libelle.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Libelle.nl is het onder meer niet toegestaan de website Libelle.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen
1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Libelle.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Libelle.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.2. Libelle.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Libelle.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie Libelle.nl
De reactie van Libelle.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Libelle.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Libelle.nl,in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Libelle.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Libelle.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Libelle.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen met Libelle.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.