Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

Zoek binnen:

Voorwaarden Libelle Premium

1. Algemeen

1.1 Deze Voorwaarden van Libelle Premium zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Premium-abonnementen die worden aangegaan via Libelle.nl en worden geleverd door DPG Media Magazines B.V., Capellalaan 65 te 2132 JL Hoofddorp, Kamer van Koophandel nummer 33133064 te Amsterdam, BTW nummer NL.0027.06.660.B.01, hierna te noemen “DPG Media”.
1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een overeenkomst via Libelle.nl, deze voorwaarden te accepteren.
1.3 DPG Media garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.
1.5 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.6 DPG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig. De laatste versie is te vinden op www.libelle.nl/premium.

2. Aanbiedingen

2.1 Libelle.nl/premium beslaat uit een besloten onderdeel van de website www.libelle.nl
2.2 DPG Media levert een digitaal abonnement via Libelle.nl (het “Premium-abonnement”), waarmee het mogelijk is om digitale content achter een betaalmuur voor persoonlijk gebruik te lezen. Voor het aangaan van een Premium-abonnement dient eerst een account te worden aangemaakt (hiermee kunt u als klant inloggen om gebruik te maken van de mobiele- en internetdiensten van DPG Media Magazines B.V. zoals Libelle.nl). Door het accepteren van een aanbieding via www.libelle.nl wordt een Premium-abonnement gekoppeld aan het account en krijgt de klant het recht om periodiekcontent achter de betaalmuur te lezen. Het Premium-abonnement omvat de digitale betaalde content voor de overeengekomen termijn. 2.3 De bevestiging van de order van een Premium-abonnement geschiedt door DPG Media via e-mail. Vervolgens ontvangt de klant een welkomstbericht van DPG Media. Content kan periodiek worden gelezen door de instructies in het welkomstbericht en de FAQ van Libelle.nl op te volgen. Neem bij problemen met toegang tot de content contact op met libelle.nl via het contactformulier op de site.
2.4 Een Premium-abonnement, afgesloten via www.libelle.nl, wordt aangegaan voor de in de aanbieding opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Het Premium-abonnement kan op ieder moment worden opgezegd. De toegang tot betaalde content wordt geleverd tot en met het eind van de huidige abonnementsperiode. Opzeggen van een Premium-abonnement kan door de klant online geschieden via Mijn Libelle of de klantenservice van libelle.nl via het contactformulier op de site.
2.5 Als u een Premium-abonnement aanschaft met een proefperiode (bijvoorbeeld eerste 2 weken gratis), ontvangt u gedurende de proefabonnementperiode toegang tot de betaalde content op Libelle.nl. Als u tijdens de proefabonnementperiode het Premium-abonnement opzegt, zullen er geen (aanvullende) kosten worden afgeschreven. Per gebruiker kan er eenmaal een proefabonnement worden afgesloten.
2.6 Bij automatische verlenging wordt het Premium-abonnement omgezet in een Premium-abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het Premium-abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen van een Premium-abonnent kan door de klant online geschieden via Mijn Libelle of de klantenservice van Libelle.nl via het contactformulier op de site.
2.7 Informatie over de looptijd van uw Premium-abonnement kan u terugvinden op Mijn Libelle of bij de klantenservice van Libelle.nl worden opgevraagd via het contactformulier op de site.
2.8 Na het lezen blijft een betaald artikel beschikbaar via “Mijn Leeslijst” op “Mijn Libelle”.
2.9 De klant is gerechtigd om gedurende de abonnementsperiode digitale content achter de betaalmuur te openen voor persoonlijk gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om deze content op enige wijze openbaar te maken (te publiceren) en/of te verveelvoudigen, via het internet of anderszins.
2.10 DPG Media is niet aansprakelijk als de betaalde content geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is wegens buiten de invloedsfeer van DPG Media liggende omstandigheden, zoals stroomstoringen, geen of gebrekkige online-verbinding, computerfalen, technische mankementen aan apparatuur van de klant, of als hardware en/of software van de klant niet aan de op www.libelle.nl vermelde eisen voldoet.
2.11 DPG Media is gerechtigd om welke reden dan ook, de levering van de betaalde content, op ieder moment te staken of de samenstelling van het pakket te wijzigen. Alsdan is zij na stopzetting/wijziging niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Bij stopzetting van de betaalde content heeft de abonnee in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. Bij wijziging van samenstelling van de aangeboden content heeft de abonnee in dat geval geen recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
2.12 De e-mail nieuwsbrief en actie e-mail kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderin de e-mails, of door een verzoek hiertoe te sturen aan privacy.nl@dpgmediamagazines.nl. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief of actie e-mail heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg.

3. Prijzen, wijze van betaling en herroepingsrecht

3.1 De vermelde (abonnement)prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
3.2 De (abonnement)prijs vindt u op Libelle.nl.
3.3 DPG Media behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het Premium-abonnement te wijzigen.
3.4 Betaling voor het Premium-abonnement dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van de overeenkomst (automatische incasso).
3.5 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zal er een betalingsherinnering via e-mail worden verstuurd.
3.6 Als de betaling van een Premium-abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is DPG Media gerechtigd het Premium-abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
3.7 Bij beëindiging van het Premium-abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

Herroepingsrecht

3.9 Alle verkopen via de website van Libelle.nl zijn definitief. Uw digitale aankopen zijn direct na aankoop toegankelijk, het herroepingsrecht komt hiermee te vervallen.

 

4. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

DPG Media Magazines B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van overeenkomsten onder meer met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met de klant;
ii) een administratie bij te houden van alle klanten;
iii) de klanten naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de klant een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Libelle/DPG Media Magazines B.V. haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de klant;
iv) relevante aanbiedingen te doen van Libelle/DPG Media Magazines B.V.,iv) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).Libelle / DPG Media Magazines B.V. respecteert de privacy van haar klanten. De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de klant gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van DPG Media Magazines B.V..

 

5. Klachten

De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan libelle.nl via het contactformulier op de site. DPG Media zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

6. Aansprakelijkheid en inhoud van derde(n)

6.1 DPG Media is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade als deze schade aan DPG Media is toe te rekenen of als deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van DPG Media komt. DPG Media is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door DPG Media geleverd artikel, tenzij DPG Media aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. DPG Media is niet aansprakelijk voor enige schade als deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, als de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van DPG Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van DPG Media, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van DPG Media, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van DPG Media. Klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van DPG Media. DPG Media is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan DPG Media is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal DPG Media de klant op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is de klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat klant aan DPG Media is verschuldigd. De aanbiedingsvoorwaarden, waaronder prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

 

7. Overige bepalingen

Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 22 april 2020. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.