Lekker lezen: Libelle bookazines voor € 3,35

Zoek binnen:

Spelvoorwaarden prijsvragen, SMS & Win en Mail & Win en vergelijkbare acties

Algemeen
Deze algemene spelvoorwaarden van Sanoma Uitgevers BV, Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp, zijn van toepassing op prijsvragen en op alle promotionele kansspelen, zoals SMS & Win en Mail & Win acties die door Sanoma worden georganiseerd. Mobillion BV faciliteert en ondersteunt de desbetreffende acties op de websites van Sanoma en in het kader van SMS & Win.
Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing die op 1 januari 2006 in werking is getreden. Sanoma Uitgevers B.V. verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.
Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.
Sanoma Uitgevers B.V. behoudt zich het recht voor om de promotionele acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.

Deelnemers
Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van Sanoma Uitgevers en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee ze samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties.
Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.
Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende acties.
Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Sanoma ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
Sanoma Uitgevers B.V. heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Sanoma Uitgevers BV behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.
Sanoma Uitgevers B.V. heeft het recht om een deelnemer van een actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
Sanoma Uitgevers kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

Advertentie

Prijzen
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijs.
De prijswinnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media.
Sanoma Uitgevers B.V. stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. Sanoma Uitgevers B.V. is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport. Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Sanoma Uitgevers.
Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Sanoma Uitgevers worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Gegevens
Door deel te nemen aan de actie(s) geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met de actie(s) verstrekte gegevens op te slaan in een gegevensbestand. Voorts geeft de deelnemer aan Sanoma Uitgevers toestemming om alle gegevens te verzamelen die Sanoma noodzakelijk acht voor de organisatie van de acties en de uitreiking van de prijzen.
De verzamelde niet-elektronische gegevens worden eventueel gebruikt om de deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van de producten en diensten van Sanoma Uitgevers, alsmede van haar partners en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van dergelijke informatie, dan kan de deelnemer dit laten weten aan Sanoma Uitgevers BV, Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp onder vermelding van ‘bezwaar direct marketing’. In geval van toezending van informatie door Sanoma Uitgevers met gebruikmaking van de elektronische gegevens van deelnemer zal dit slechts geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van Sanoma waarbij de deelnemer de mogelijkheid zal worden geboden om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze te verzetten tegen verdere toezending. Elektronische toezending van informatie over diensten van derden kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer (opt-in).
Daarnaast heeft iedere deelnemer het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren mits dit eveneens per brief aan Sanoma Uitgevers wordt verzocht.
De deelnemer erkent door deelname aan de acties op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer gaat akkoord met dit privacybeleid.

Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen
Sanoma Uitgevers kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Sanoma Uitgevers garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Sanoma en Mobillion BV aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

Klachten
Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Sanoma Uitgevers georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Sanoma kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Sanoma Uitgevers BV, Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp onder vermelding van ‘klacht prijsactie’. Ten aanzien van promotionele kansspelen bestaat tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

Aansprakelijkheid
Sanoma Uitgevers BV is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Sanoma Uitgevers niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Sanoma Uitgevers in het leven roepen. Sanoma Uitgevers is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Sanoma Uitgevers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

Overmacht
Sanoma Uitgevers BV behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of de sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier/sponsor.

Toepasselijk recht
Op deze algemene spelvoorwaarden en de specifieke spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor overige voorwaarden kijk op www.zester.nlklantenservice

Tessel Tindert: “Zou hij mij ook geld afhandig hebben willen maken?”

Met een bonkend hoofd en een uitgedroogde mond word ik wakker van bouwvakkers die in de binnentuin met een gillende zaag aan het werk zijn. Ik trek mijn dekbed over mijn hoofd.

Ik wil slapen, ik wil er niet zijn, ik wil weg uit mijn lichaam dat beurs en pijnlijk aanvoelt alsof ik in elkaar ben geslagen. Terwijl ik luister naar het gejank van de zaag, denk ik aan de vorige avond. Doris, Julie en ik hebben toen David/Taco was vertrokken 2 flessen wijn soldaat gemaakt en ik heb zelfs een sigaret van Doris gerookt terwijl ik al 15 jaar ben gestopt. Ik kan mezelf wel voor mijn h

Lees Verder >>

voor jou geselecteerd

Laat meer voor jou geselecteerd zien